Petsy
Znajdź petsittera

Regulamin serwisu

Petsy

O nasKontakt

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem i Operatorem Platformy i Aplikacji jest spółka Petsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842991, REGON: 386127320, NIP: 5170406732, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 2. Kontakt z Administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej kontakt@petsy.pl
 3. Użytkownicy Platformy i Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników.
 4. Platforma i Aplikacja umożliwiają łączenie Opiekunów z Właścicielami szukających opieki nad zwierzętami.
 5. Z Usług oferowanych przez Operatora mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby fizyczne pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, mogą korzystać z Usług w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli korzystanie z Usług, wymaga zgody opiekuna prawnego, wówczas opiekun prawny musi wyrazić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług najpóźniej do momentu zawarcia Umowy.

II. DEFINICJE I INTERPRETACJE

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Aplikacja – należy przez to rozumieć aplikację mobilną Petsy na systemy Android i IOS pozwalająca na korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora.
  2. Cennik – należy przez to rozumieć zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy wysokość i zakres Opłat związanych z korzystaniem z Usług Opieki.
  3. Konsument – należy przez to rozumieć Użytkownika dokonującego z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osobę fizyczną zawierającą umowę, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG (przedsiębiorca na prawach konsumenta).
  4. Konto – należy przez to rozumieć Konto Użytkownika (Konto Właściciela lub Konto Opiekuna) w ramach Petsy, na którym w szczególności gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz prezentowane opinie.
  5. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Operator informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Petsy oraz Usług, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
  6. Oferta – należy przez to rozumieć ogłoszenie stanowiące propozycję świadczenia Usług Opieki oferowanych przez Opiekuna.
  7. Operator – należy przez to rozumieć spółkę Petsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842991, REGON: 386127320, NIP: 5170406732, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
  8. Opiekun – należy przez to rozumieć Użytkownika zainteresowanego świadczeniem Usług Opieki nad zwierzęciem.
  9. Opłata - opłata za Usługi Opieki, określona w Cenniku udostępnionym przez Opiekuna w ramach Petsy, której wysokość jest zależna od wybranej przez Właściciela Usługi Opieki, jej zakresu, czasu trwania i sposobu świadczenia.
  10. Petsy – system do świadczenia Usług i Usług Opieki, na który składają się Platforma i Aplikacja.
  11. Platforma – należy przez to rozumieć platformę internetową działającą pod adresem internetowym www.petsy.pl prowadzoną przez Operatora, za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać w szczególności z Usług.
  12. Profil – należy przez to rozumieć publiczną cześć Konta Opiekuna i/lub Konta Właściciela, zawierającą m.in. informacje o danym Użytkowniku, jego doświadczeniu, kwalifikacjach i/lub o posiadanych zwierzętach; Profil jest ogólnodostępny, również dla niezalogowanych Użytkowników lub przeglądających.
  13. Prowizja – należy przez to rozumieć opłatę w formie prowizji pobieraną przez Operatora od Właścicieli w związku ze świadczeniem odpłatnych Usług.
  14. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Platformy i Aplikacji.
  15. Treści – należy przez to rozumieć materiały, dane, treści, opinie, informacje umieszczane przez Użytkowników w ramach Petsy, w szczególności upubliczniane w ramach Profilu; Ogólnodostępne Treści publikowane przez Opiekunów mogą stanowić o Umowie Opieki zawieranej między Opiekunem a Właścicielem.
  16. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną między Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy i Aplikacji; Umowa jest odpłatna wobec Właścicieli.
  17. Umowa Opieki – należy przez to rozumieć odpłatną umowę zawartą między Opiekunem a Właścicielem której przedmiotem jest świadczenie Usług Opieki.
  18. Usługa – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora i oferowane w ramach Platformy i Aplikacji; Usługami tymi są w szczególności: rejestracja i prowadzenia Konta; udostępnienie infrastruktury do zawierania Umów Opieki, możliwość wystawiania opinii i inne.
  19. Usługa Opieki – należy przez to rozumieć odpłatne usługi związane z opieką nad zwierzęciem/zwierzętami świadczone przez Opiekuna na rzecz Właściciela.
  20. Użytkownik - należy przez to rozumieć Właściciela i/lub Opiekuna korzystającego z Petsy.
  21. Właściciel – należy przez to rozumieć właściciela zwierzęcia/zwierząt, który jest zainteresowany Usługą Opieki.
  22. Zlecenie – należy przez to rozumieć wypełnienie i wysłanie przez Właściciela formularza skierowanego do Opiekuna stanowiącego ofertę zawarcia Umowy Opieki lub przyjęcie oferty zawarcia Umowy Opieki na warunkach określonych w Treściach opublikowanych przez Opiekuna.
 2. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.

III. ZAKRES I CHARAKTER USŁUG

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe opisy oferowanych Usług oraz tryb ich świadczenia określone są w poszczególnych zakładkach i podstronach Petsy.
 2. W Petsy istnieje możliwość zamieszczania materiałów reklamowych przez osoby trzecie lub przez Opiekunów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych niepochodzących od Operatora i nieumieszczanych przez niego bezpośrednio w ramach Petsy.
 3. Operator nie świadczy żadnych Usług związanych z opieką nad zwierzętami ani także nie jest stroną Umów Opieki. Umowa Opieki, zawierana jest wyłącznie między Opiekunem a Właścicielem – stroną umowy nigdy nie jest Operator.
 4. Operator nie zatrudnia, nie poleca ani nie promuje Właścicieli i/lub Opiekunów Zwierząt.
 5. Operator nie weryfikuje przeszłości Opiekunów, a jedynie opiera się na złożonych przez nich oświadczeniach.
 6. Użytkownik posiadający aktywne Konto Właściciela może korzystać w szczególności z następujących opcji dostępnych w ramach Petsy: wyszukiwania i porównywania Ofert dostępnych na Platformie i Aplikacji, możliwość wysyłania zapytania ofertowego i zawarcia Umowy Opieki oraz inne.
 7. Użytkownik posiadający aktywne Konto Opiekuna może korzystać w szczególności z następujących Usług: możliwość prowadzenia Profilu, zarządzanie Ofertami, zawieranie Umów Opieki i inne.
 8. W ramach Petsy, Opiekun może oferować różne rodzaje Usług Opieki, w szczególności polegające na: wyprowadzaniu zwierząt na spacery; doraźnej opiece nad zwierzętami bez noclegu; całodobowej opiece nad zwierzętami, która uwzględnia nocleg zwierząt u Opiekuna i inne.

IV. WYMAGANIA I KWESTIE TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Petsy jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon, wyposażonego w zaktualizowany system operacyjny oraz jedną z następujących zaktualizowanych przeglądarek: Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. Operator dopuszcza możliwość pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego: App Store dla systemu iOS, Google Play dla systemu Android, Windows Sklep dla systemu Windows Phone. Pobranie Aplikacji w/w sklepów jest bezpłatne. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona i zainstalowana Aplikacja, spełniać posiadać zaktualizowany system operacyjnego do jednego z ostatnich wersji.
 3. Aplikacja mobilna dostępna jest dla Użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, na które Użytkownicy pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią.
 4. Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet.

V. REJESTRACJA. POSIADANIE KONTA

 1. Użytkownik w celu korzystania z Petsy zobligowany jest do posiadania aktywnego Konta. Rejestracja Użytkownika umożliwia założenie Konta.
 2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i może nastąpić tylko za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji.
 3. Użytkownik wypełnia formularz rejestracji umieszczony w ramach Petsy poprzez podanie wymaganych w nim danych, przy czym podanie niektórych danych jest obligatoryjne.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od Operatora wiadomość z prośbą o potwierdzenie danych. Po pozytywnej weryfikacji danych przez Użytkownika, nastąpi potwierdzenie dokończenia procesu rejestracji, po czym Użytkownik będzie mógł zalogować się na Konto.
 5. Opiekun rejestrując Konto oświadcza, że w przeszłości nie był karany, a w tym w szczególności za przestępstwo znęcenia się nad zwierzętami. Opiekun, który był w przeszłości karany, nie może korzystać z Petsy ani świadczyć Usług Opieki.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Operatora po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji, pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, chyba że Użytkownik nie spełnił warunków wymaganych Regulaminem. Wówczas zwarcie Umowy jest nieskuteczne.
 8. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu nie może korzystać z Petsy. W przypadku osób niebędących Konsumentami uważa się, że korzystanie przez nich z Petsy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez nich Regulaminu bez zastrzeżeń.
 9. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji, a także korzystając z Petsy zobowiązany jest podawać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Petsy danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.
 10. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane Konta.
 11. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Platformie i/lub Aplikacji przez Użytkownika danych i informacji.
 12. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji lub w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub naruszenia Regulaminu, Operator może:
  1. uzależnić korzystanie z Petsy od pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Użytkownika warunków określonych Regulaminem lub poprawności korzystania z Usług;
  2. zawiesić Konto Użytkownika do czasu zakończenia weryfikacji.

  Kontakt i weryfikacja mogą nastąpić również poprzez nawiązanie przez Operatora kontaktu z Użytkownikiem poza Platformą i/lub Aplikacją, w tym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego aktywnego Konta. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, iż Użytkownik jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Operator może je zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Operator może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Użytkownika lub w inny sposób zakłóca działanie Petsy. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Operatora dostępną pod adresem https://petsy.pl/privacy-policy.
 15. O każdym nieautoryzowanym użyciu Konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@petsy.pl.

VI. USŁUGA OPIEKI

 1. Operator zastrzega, że Opiekunowie i Właściciele mają wyłączną i całkowitą swobodę przy wyborze Ofert oraz mają możliwość ich odrzucenia.
 2. Właściciel może zaakceptować Ofertę poprzez system Petsy i aktywowanie przycisku potwierdzającego płatność za Usługę Opieki, co skutkuje zawarciem Umowy Opieki między Opiekunem a Właścicielem. Właściciel i Opiekun są uprawnieni do prowadzenia negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy Opieki za pośrednictwem funkcjonalności Platformy i Aplikacji.
 3. Strony w Umowie Opieki określają w szczególności wszelkie Opłaty związane ze świadczeniem Usługi Opieki, okres świadczenia Usługi Opieki oraz warunki i zasady anulowania Usługi Opieki.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż od ustalonej Opłaty za realizację danej Usługi Opieki, zostanie potrącona przez Operatora Prowizja, na co w szczególności Opiekun wyraża bezwarunkową zgodę.
 5. Właściciel składając zapytanie ofertowe i/lub zamawiając Usługę Opieki wyraża jednocześnie zgodę na wysyłanie mu wiadomości e-mail odnoszących się do zapytania ofertowego i/lub zamówienia Usługi Opieki.
 6. Właściciel/Opiekun może zmienić termin lub godzinę rozpoczęcia realizacji Usługi Opieki jedynie za zgodą drugiej Strony lub na zasadach określonych w Umowie Opieki zawartej pomiędzy Opiekunem a Właścicielem.
 7. Zawarcie Umowy Opieki za pośrednictwem Petsy możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Użytkownicy, którzy nawiązali kontakt za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji, w tym szczególności skorzystali z opcji „spotkaj się i przywitaj” zobowiązani są do zawierania Umowy Opieki wyłącznie za pośrednictwem Petsy.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Usługa Opieki jest transakcją między Właścicielem a Opiekunem. Rolą Operatora jest wyłącznie pośredniczenie w transakcji polegające na skojarzeniu ze sobą stron tej transakcji. Transakcja może zostać zrealizowana za pośrednictwem karty płatniczej, szybkiego przelewu, funkcjonalności BLIK lub w inny każdorazowo wskazany na Platformie i w Aplikacji sposób.
 2. Należności przysługującej Opiekunowi za zamówioną Usługę Opieki realizowane są za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, którym jest Stripe Payments Europe, Ltd. lub inny podmiot każdorazowo wskazany na Platformie i w Aplikacji („Operator Płatności”). Płatność należności opisanej w zdaniu poprzednim, traktowana jest jako płatność dokonana bezpośrednio przez Właściciela na rzecz Opiekuna.
 3. Z chwilą zrealizowania Usługi Opieki, Opłata staje się wymagalna. Wykonanie Usługi Opieki potwierdza Właściciel i/lub Opiekun poprzez system Petsy (aktywowanie odpowiednie przycisku w Aplikacji/na Platformie), nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia realizacji Usługi Opieki.
 4. Z chwilą potwierdzenia zakończenia realizacji Usługi Opieki, Operator Płatności przekazuje kwotę należności oraz następuje potrącenie z niej Prowizji. Operator płatności przekazuje Opłatę na rachunek bankowy Opiekuna, nie później niż w terminie 24h.
 5. Właściciel, który nie odebrał swojego zwierzęcia od Opiekuna po zakończeniu Usługi Opieki, niezależnie od obowiązku uiszczenia Opłaty, obciążony zostanie kosztami noclegu przez kolejne doby.
 6. Opiekun może obciążyć Właściciela dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością zapewnienia pilnej usługi weterynaryjnej, której wymagało zwierzę pozostające pod opieką Opiekuna, na podstawie przesłanego przez Opiekuna dokumentu potwierdzającego transakcję, zawierającego następujące informacje: opis choroby, potwierdzenie przyczyny, wyszczególnione wykonane badania, kwota, pieczątka placówki, data wizyty. Kwota wynikająca z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostanie powiększona dodatkowo o Prowizję.
 7. Właściciel zobowiązany jest do utrzymywania aktualnych informacji o płatnościach. Jeśli okaże się, że podstawowa metoda płatności wskazana przez Właściciela wygasła, jest nieważna lub z innego powodu nie może zostać obciążona, Właściciel zgadza się, że, Operator płatności będzie uprawniony skorzystać z dodatkowej metody płatności dostępnej na koncie Właściciela.

VIII. OGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Petsy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw Operatora i osób trzecich.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Petsy w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  2. korzystania z Petsy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, Treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a także treści o charakterze reklamowym bez wcześniejszej zgody Operatora. W szczególności zabronione jest:
  1. zakłócanie, blokowanie, przeciążanie, przerywanie, spowalnianie i utrudnienie normalnego funkcjonowania całości bądź części Platformy i/lub Aplikacji;
  2. zamieszczanie treści naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
  3. zamieszczanie Treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  4. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  5. zamieszczanie Treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  6. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
  7. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  8. ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Platformy i/lub Aplikacji;
  9. przeprowadzanie w stosunku do Platformy i/lub Aplikacji procesów z zakresu inżynierii wstecznej dekompilacji, deasemblacji, odszyfrowania, demontowania, tłumaczenia, dekonstrukcji, adaptacji oraz stosowanie innych metod odkrywania kodu źródłowego bądź ingerowanie w Serwis i/lub Aplikacje w jakikolwiek inny sposób;
  10. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  11. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Operatora;
  12. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających którekolwiek ze wskazanych powyżej treści.
 4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Platformy. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@petsy.pl.
 5. Zabronione jest korzystanie z Usług Operatora w celu organizowania świadczenia Usług Opieki z innym Użytkownikiem, następnie realizować transakcje dotyczące tych usług poza Petsy.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. Użytkownik korzysta z Petsy dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Petsy, w szczególności brak jego funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika nie będącego Konsumentem, u którego powstała szkoda w związku z korzystaniem z Petsy i/lub w związku ze świadczonymi Usługami przez Operatora, nie obejmuje utraconych korzyści i ograniczona jest wyłącznie do szkody rzeczywistej w maksymalnej wysokości 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy i Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie nie gwarantuje jednak, że Platforma i Aplikacja będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Petsy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Petsy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą jakość oraz wydajność Platformy i Aplikacji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawidłowe świadczenie Usług Opieki nad zwierzętami, w tym m.in. nie gwarantuje ani nie zapewnia odpowiedniej jakości wyżywienia podawanego zwierzętom przez Opiekunów, opieki nad zwierzętami, opieki nad domem/mieszkaniem, w którym są świadczone Usługi Opieki ani za przedmioty w nim pozostawione;
  2. bezpieczeństwo zwierząt pozostających pod opieką Opiekunów;
  3. zdrowie i życie Opiekunów świadczących Usługi Opieki nad zwierzętami, w tym za ewentualne pogryzienia lub inne obrażenia ciała wynikłe w związku ze świadczeniem Usługi Opieki;
  4. za interakcje Użytkowników zarówno za pośrednictwem Petsy, jak również podczas spotkania w rzeczywistości;
  5. za sprawdzenie przeszłości Opiekunów/Właścicieli, w tym za złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Opiekunów/Właścicieli;
  6. za posiadanie aktualnych szczepień przez zwierzęta wymaganych przepisami prawa;
  7. za posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej dla zwierzęcia;
  8. za wybory dokonywane przez Użytkowników związane ze świadczeniem Usług Opieki.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikami, Użytkownikiem i jakąkolwiek osobą trzecią, w związku z korzystaniem z Usług, Użytkownik zwolni Operatora z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych, jeżeli Operator nie przyczynił się do zaistnienia sporu.

X. OBOWIĄZKI I ZAPEWNIENIA WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:
  1. zwierzę, dla których zamawia Usługi Opieki należy do niego;
  2. zwierzę jest wolne od pcheł, kleszczy i innych szkodników;
  3. ujawnił wszelkie istotne informacje o swoim zwierzęciu, w tym istniejące schorzenia i inne problemy behawioralne, które mogą mieć znaczenie lub wpływać na podjęcie decyzji lub samo świadczenie Usług Opieki przez Opiekuna;
  4. zwierzę posiada wszystkie aktualne szczepienia, w szczególności szczepienie na wściekliznę;
  5. zwierzę posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, która w szczególności obejmuje pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej lub odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę znajdujące się pod opieką Opiekuna;
  6. poniesie wszelkie koszty leczenia zwierzęcia, które podczas świadczenia Usług Opieki będzie wymagało opieki weterynaryjnej.
 2. Właściciel oświadcza, że jest w pełni świadomy i wyraża nieodwołalną zgodę, że w przypadku zlecenia Usługi Opieki nad zwierzęciem, które nie należy do niego, poniesie wszystkie koszty z tym związane.
 3. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za działania swojego zwierzęcia, w tym za wszelkie roszczenia, koszty, żądania, straty, szkody i wydatki dowolnego rodzaju lub natury, wynikające z zachowania zwierzęcia lub z nim związane, w tym między innymi roszczenia Opiekuna, jak i innych stron trzecich, którzy ponieśli szkodę, straty lub obrażenia wynikające z pogryzienia lub ataku przez zwierzę.
 4. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do odebrania zwierzęcia najpóźniej w chwili zakończenia Usługi Opieki, w przeciwnym wypadku Opiekun uprawniony będzie do zawiadomienia odpowiednich podmiotów i oddania na koszt i ryzyko Właściciela zwierzęcia do hotelu dla zwierząt lub innego dowolnego podmiotu świadczącego takie usługi, na co Właściciel wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. Właściciel zobowiązany jest do niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z prawem w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu uprzednim po otrzymaniu odpowiedniego wezwania. W przypadku braku przywrócenia stanu zgodne z prawem przez Właściciela po otrzymaniu wezwania, Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest zwrócić Opiekunowi wszelkie koszty i wydatki związane z takimi działaniami, a w konsekwencji Operator uprawniony jest do obciążenia wybranej przez Właściciela metody płatności.
 5. Właściciel zobowiązany jest do udostępnienia numeru telefonu/adresu e-mail Opiekunowi, który świadczy Usługę Opieki, pod którym będzie mógł się skontaktować z Właścicielami w sytuacjach nagłych, w tym w szczególności, jeżeli zwierzę będzie potrzebowało opieki weterynaryjnej.
 6. W przypadku, gdy zwierzę wymaga pilnej opieki weterynaryjnej w pierwszej kolejności kontaktuje się z Właścicielem, a jeżeli jest on niemożliwy z Operatorem pod numerem 509 547 434.
 7. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Właścicielem, Opiekun upoważniony jest do samodzielnego wybrania weterynarza i uzyskania Opieki medycznej zwierzęciu na koszt Właściciela, na co Właściciel wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. W takiej sytuacji Operator uprawniony jest do obciążenia wybranej metody płatniczej kosztami leczenia.
 8. W sytuacji, gdy zwierzę wymaga pilnej opieki medycznej, Właściciel upoważnia weterynarza do udostępnienia dokumentacji medycznej zwierzęcia Opiekunowi.

XI. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Operatora na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.
 2. Subskrypcję Newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Platformie.
 3. Z chwilą potwierdzenia aktywacji Newslettera, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres kontakt@petsy.pl lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

XII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy i Aplikacji i do ich poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Petsy w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Platformy, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Platformy.
 3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik z chwilą zamieszczenie w Petsy lub poprzez inne udostepnienie Operatorowi Treści Użytkownika, oświadcza, że:
  1. posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, do Treści, a także, że wykorzystanie tych Treści nie będzie naruszało praw osób trzecich;
  2. przysługujące mu prawa nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia zamieszczenia treści w ramach Platformy i/lub Aplikacji, związane z nimi wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością tych materiałów;
  3. w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuje Operatorowi koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Operatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu;
  4. z chwilą udostępnienia Treści, udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas trwania Umowy z możliwością jej przedłużenia, licencji na korzystanie z Treści Użytkownika, wraz z prawem do udzielania sublicencji („Licencja”);
 5. Użytkownik udziela Operatorowi Licencji na następujących polach eksploatacji: wykorzystania w Platformie i/lub Aplikacji, na stronach innych serwisów współpracujących z Operatorem, w programach komputerowych i w aplikacjach mobilnych; wykorzystywania w dowolnej formie na potrzeby informacji, promocji i reklamy oraz realizacji usług w ramach Platformy i/lub Aplikacji; udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie). Użytkownik udziela Operatorowi zezwolenia na sporządzenie opracowania oraz ich elementów będących przedmiotem Licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami dla celów realizacji Usług.

XIII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Petsy lub Usług Operatora należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@petsy.pl.

Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji przez Operatora proporcjonalnie do czasu trwania dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez Użytkownika.

Wszelkie roszczenie i skargi związane z realizacją Usługi Opieki należy zgłaszać bezpośrednio do Właściciela/Opiekuna w zależności od osoby zgłaszającej roszczenia.

XIV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod adresem https://petsy.pl/privacy-policy.
 2. Administratorem, w rozumieniu RODO, danych osobowych Właścicieli, którzy dokonali zapytania o Usługę Opieki oraz danych osobowych osób, które korzystają z Usług Operatora w imieniu lub na rzecz Opiekuna (pracownicy i współpracownicy Opiekuna) - jest Opiekun. W celu umożliwienia świadczenia Usług Operatora, konieczne jest powierzenie Operatorowi przez Opiekuna przetwarzania danych osobowych Właścicieli oraz pracowników i współpracowników Opiekuna. W przypadku gdy Opiekun nie zawiera Umowy Opieki w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej nie jest on zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO.
 3. W szczególności, w ramach Petsy i Usług Operatora, Użytkownicy będą korzystać z funkcjonalności Platformy (m.in. powiadomienia, wysyłanie wiadomości), a Operator będzie w imieniu Opiekuna przetwarzać dane Właściciela na warunkach określonych w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy czym Opiekun pozostaje administratorem tych danych osobowych.
 4. W ramach świadczenia Usług na rzecz Opiekuna, Operator przetwarza te dane osobowe na polecenie Opiekuna. Z chwilą zawarcia Umowy, Opiekun powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych Właścicieli oraz pracowników i współpracowników Opiekuna (umowa powierzenia).
 5. Operator oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i zapewnia, iż podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz spełnia wymagania określone w art. 28 RODO.
 6. Powierzenie przetwarzania jest udzielane przez Opiekuna na czas trwania Umowy oraz tylko o wyłącznie w celu jej wykonywania przez Operatora. Opiekun powierza Operatorowi do przetwarzania następujący rodzaj danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres lokalny, wizerunek (kategorie osób, których dane dotyczą: Właściciele korzystający z Usługi Opieki danego Opiekuna, współpracownicy i pracownicy Opiekuna).
 7. Operator przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Opiekuna – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Operatora prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Opiekuna o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 8. Operator zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
 9. Operator podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO oraz przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO.
 10. Operator biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
 11. Operator uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
 12. Operator może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Opiekuna danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji funkcjonalności Petsy oraz w ramach wewnętrznych procesów obsługi Opiekunów, w tym w szczególności: dostawcy hostingu dla Petsy, dostawcy operatorowi poczty elektronicznej (e-mail), firmie programistycznej, dostawcy usługi do wysyłki wiadomości e-mail, księgowości, kancelarii prawnej, podmiotom zapewniającym rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Operatora w bieżącej działalności, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych (ogólna zgoda administratora).
 13. Operator poinformuje Opiekuna o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, na co najmniej 7 (siedem) dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem przetwarzania przez inny podmiot przetwarzający, umożliwiając Opiekunowi tym samym wyrażenie sprzeciwu na posłużenie się przez Operatora innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku braku takiego sprzeciwu, uważa się, że Opiekun wyraził zgodę na zmianę.
 14. Rozwiązanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie niemożliwością świadczenia Usług Operatora na podstawie Umowy na rzecz Opiekuna, w zakresie wymagającym przetwarzania danych, których administratorem jest Opiekun. Operator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Opiekuna usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 15. Operator udostępnia Opiekunowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umożliwia Opiekunowi lub audytorowi upoważnionemu przez Opiekuna przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich, z zastrzeżeniem, że Opiekun zobowiązany jest wcześniej powiadomić o planowanym audycie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 16. Operator niezwłocznie informuje Opiekuna, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 17. Operator nie odpowiada za legalność pozyskiwanych przez Opiekuna danych osobowych ani za zgodność jego działania z RODO. Operator może w tym zakresie przekazać Opiekunowi wskazówki lub opinię własną, jednak nie jest ona zarówno dla Operatora, jak i Opiekuna wiążąca, w szczególności nie rozszerza zakresu Usług Operatora i Umowy.
 18. Operator wyczerpująco odpowiada na każde zapytanie Opiekuna związane z przetwarzaniem danych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia doręczenia zapytania.
 19. Operator zobowiązuje się zgłaszać Opiekunowi naruszenia związane z przetwarzaniem danych. W szczególności Operator zobowiązuje się niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 36 (trzydziestu sześciu) godzin od chwili powzięcia informacji, informować Opiekuna o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować powstaniem jego odpowiedzialności jako administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
 20. W przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych poza obszarem UE, Operator dostarczy Opiekunowi kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego działania (np. dokument zawartych standardowych klauzul umownych obowiązujących w umowie z tzw. podprocesorem).

XV. OPINIE

 1. Po zrealizowaniu Usługi Opieki nad zwierzęciem, Operator umożliwia Użytkownikom wystawianie Opinii, oceniając jakość świadczonej Usługi Opieki.
 2. Opinia będzie udostępniana Użytkownikom w ciągu 7 dni roboczych na Profilu Opiekuna.
 3. Opinia, która zawiera treści sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub treści sprzeczne z prawem, w tym mogące naruszyć dobra osobiste, a także opinia, która została zamieszczona mimo niedokonania płatności za Usługę Opieki, strony zrezygnowały z Umowy Opieki lub opinia nie dotyczy danej świadczonej Usługi Opieki, zostanie usunięta przez Operatora.

XVI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych, organizacyjnych lub technicznych. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Platformie, na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@petsy.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z usunięciem Konta.
 2. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Umowy Opieki lub zamówienia na Usługi Opieki złożone przed dokonaniem zmiany oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Opieki.

XVII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z PETSY

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie ze skutkiem na koniec niezrealizowanych Umów opieki, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Petsy.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Platformy.
 3. Operator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz usunąć Konto, jeżeli poweźmie informację o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/nati onal-out-of-court-bodies/index_en.html.
 5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Jeżeli konsument nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Konsumentowi będącemu konsumentem akcie prawnym.
 7. W przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (b) spory powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora; (d) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli do momentu wejścia w życie jego zmienionej wersji, Użytkownik nie wypowie umów, przyjmuje się, że zaakceptował on nowy Regulamin bez zastrzeżeń.

Petsy

Warszawa
Nocleg dla psaHotel dla psaOpieka nad psemOpiekun dla psaWyprowadzanie psaSpacer z psem
O Petsy
Zapisz się do naszego newslettera

Dowiedz się ciekawych rzeczy o opiece i wychowaniu zwierząt domowych

EU Logo Big