Petsy
Znajdź petsittera

Polityka prywatności

Petsy

O nasKontakt

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Petsy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce, Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000842991, REGON: 386127320, NIP: 5170406732, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z platformy dostępnej na stronie internetowej: www.petsy.pl (dalej jako: Platforma) oraz aplikacji mobilnej petsy (dalej jako: Aplikacja).

Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Przeglądarka - program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari).
 2. Cookies - pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platformy.
 3. Państwo trzecie - państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Profilowanie - każda forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, 1 osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Usługi - usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy i Aplikacji na rzecz Użytkowników.
 7. Przetwarzanie - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wyrażenia pisane wielką literą niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy i Aplikacji Petsy Sp. z o.o., dostępnym pod adresem www.petsy.pl/tos.

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Platformy i/lub Aplikacji oraz Usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Platformy i/lub Aplikacji, szczegółowo opisanym poniżej, jak również wykorzystywania Cookies przez Administratora w ramach Platformy.

III. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania z Platformy, wypełniania formularzy dostępnych na Platformie i/lub Aplikacji (umożliwiających m.in rejestrację, składanie zamówień, zapisanie się na newsletter), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących Platformy i/lub Aplikacji.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również przekazywania Użytkownikowi informacji o zamawianych przez niego Usługach/zrealizowanych Usługach opieki, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi umowami (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
  2. analitycznym i statystycznym, w tym do badania satysfakcji Użytkowników (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte;
  3. umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji, co wiąże się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  4. zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Platformy i/lub Aplikacji oraz niniejszą Polityką, co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  5. przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług, a także aktualności na temat nowych Usług udostępnionych na Platformie i/lub Aplikacji - przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu, zaś w przypadku działania na podstawie zgody Użytkownika do momentu jej wycofania lub utraty przydatności Danych Osobowych;
  6. zarządzania Platformą i/lub Aplikacją oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Platformy i/lub Aplikacji - podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej Usługi, jak również doskonalenie dostępnych w ramach Platformy i/lub Aplikacji funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  7. doskonalenia Platformy i/lub Aplikacji oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Platformy i/lub Aplikacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  8. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji Platformy i/lub Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia lub utraty przydatności Danych Osobowych;
  9. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych na Platformie i/lub Aplikacji, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), jak również prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
  10. wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  11. określania lokalizacji Użytkownika korzystającego z Platformy lub Aplikacji w celu przedstawienia Ofert Opiekunów znajdujących się niedaleko geolokalizacji Użytkownika. Przetwarzanie kategorii Danych Osobowych jaką jest geolokalizacja każdorazowo następuje za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażaną za pośrednictwem funkcjonalności Platformy lub Aplikacji lub funkcjonalności GoogleMaps działającej na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.
  12. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej [art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne] dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przekazywaniu informacji o nowych Usługach, funkcjonalnościach dostępnych w Platformie i/lub Aplikacji, jak również o Opiekunach oraz Ofertach – do czasu cofnięcia zgody.
 3. Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane. Ich pełne usunięcie lub anonimizacja następuje w momencie nadpisania kopii zapasowych tworzonych przez Administratora lub na jego zlecenie.

 4. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe Użytkownika:
  1. w przypadku rejestracji Konta Właściciela:
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • adres zamieszkania (domowy);
   • Adres zameldowania (jeżeli inny niż zamieszkania);
   • hasło;
  2. w przypadku rejestracji Konta Opiekuna:
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
  3. w przypadku aktywacji Konta Opiekuna:
   • imię i nazwisko;
   • zdjęcie portretowe Opiekuna;
  4. w przypadku zamówienia przez Użytkownika newslettera przetwarzane będzie:
   • imię;
   • adres e-mail;
 5. zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji w ramach funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji;
 6. zapisy dotyczące wszystkich dokonanych transakcji w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług oferowanych w ramach Platformy i/lub Aplikacji,
 7. w przypadku Opiekunów świadczących Usługi, z uwagi na wykorzystywanie Inteligentnej Obroży dla Zwierząt – jego położenie wyłącznie w trakcie świadczenie Usług Opieki.
 8. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Platformie i/lub w Aplikacji Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług i oferty handlowej zamieszczonej na Platformie i/lub Aplikacji. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Platformy i/lub Aplikacji, poszukiwanych lub przeglądanych Usług, Ofert, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje je w szczególności za pośrednictwem plików Cookies.
 9. Administrator pozyskuje również informacje dotyczące aktywności Użytkownika na Platformie i/lub Aplikacji. Dane te mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych oraz w celu dopasowania funkcjonalności Platformy i/lub Aplikacji.
 10. Administrator przechowuje dane poufne związane z wybraną przez Użytkownika metodą płatniczą, takie jak numery kart kredytowych Użytkowników czy numery rachunków bankowych.
 11. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 3. jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług, zawarcia Umowy z Administratorem, jak również zawarcia Umowy Opieki za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Platformy i Aplikacji oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy na stronie Platformy i/lub Aplikacji.
 12. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane następującym zewnętrznym odbiorcom:
  1. partnerom biznesowym Administratora;
  2. usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie technicznym, usług hostingowych, narzędzi analitycznych, płatności, usług księgowych);
  3. osobom współpracującym z Administratorem w ramach Platformy i/lub Aplikacji, na podstawie wydanych przez Administratora upoważnień;
  4. organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
 13. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
  1. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego;
  2. jest to konieczne do realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
  3. jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi;
  4. jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych;
  5. wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  6. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
  7. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa.
 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików Cookies, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje jedynie w celach określonych w niniejszej Polityce.
 15. Mając na uwadze zakres działalności Administratora, może zdarzyć się, że usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software, będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego, wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych Osobowych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Przekazanie Danych Osobowych przez Administratora może nastąpić również w przypadku zamówienia przez Użytkownika Usługi wymagającej przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego. W tym wypadku podstawą przekazania Danych Osobowych może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Z kolei w przypadku przekazania Danych Osobowych do Państwa trzeciego, co do którego Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony – Administrator stosował będzie odpowiednie zabezpieczenia poprzez weryfikację zabezpieczeń stosowanych przez odbiorcę danych oraz analizę przestrzegania praw osób, których dane dotyczą w państwie odbiorcy danych. W sytuacji niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia przez Administratora odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Dane Osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyrażonej przez Użytkownika wyraźnej zgody lub przy wykorzystaniu standardowych klauzul umownych określonych w odpowiedniej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.
 17. W sytuacji przekazywania Danych Osobowych do podmiotu znajdującego się w Państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) każdy przypadek eksportu Danych Osobowych będzie rejestrowany w rejestrze czynności przetwarzania danych.
 18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informatorów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika lub przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam).
 19. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę poprzez skorzystanie z odpowiedniego linka znajdującego się w każdej kierowanej do niego wiadomości lub poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: [kontakt@petsy.pl].

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będzie dochodzić do profilowania.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:
  1. prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
  2. prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.
  7. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

   1. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
   2. prawo do przenoszenia Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

VI. PLIKI COOKIES

 1. Administrator w ramach Platformy i Aplikacji stosuje pliki Cookies.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Platformy w następującym celu:
  1. prowadzenia anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Platformy i/ lub Aplikacji;
  2. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Platformie i/lub Aplikacji i pokazywania, że są zalogowani;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia Usługi opieki lub danych logowania na Platformie i/lub Aplikacji;
  4. dostosowywania Oferty do indywidualnych preferencji Użytkowników;
  5. ustalenia liczby osób korzystających z Platformy i/lub Aplikacji oraz uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej;
  6. prowadzenie działań marketingowych (przesyłanie reklam i informacji o promocjach);
 3. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
 4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez Formularz zamówienia). Ponadto Administrator w ramach Platformy umożliwia Użytkownikowi wybór plików Cookies, które będą wykorzystywane.
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Platformę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 7. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Platformę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

  W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

  1. zabezpieczenie Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
  3. dostęp do indywidualnego konta na Platformie jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;
  4. szyfrowanie Danych Osobowych w bazie;
  5. certyfikat SSL.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Platformy oraz Aplikacji była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 3. Administrator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Platformy i Aplikacji, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Platformy i Aplikacji, w szczególności inny wygląd Platformy i Aplikacji (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Aplikacji lub Platformy oraz poinformowanie Administratora o takim zdarzeniu.

VIII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Twoich Danych Osobowych lub chęci skorzystania z uprawnienia określonego niniejszą Polityką możesz skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

e-mail: rodo@petsy.pl
telefon: 509 547 434

IX. PRZEKIEROWANIA

Platforma i/lub Aplikacja zawiera przekierowania (linki) do stron internetowych partnerów biznesowych Administratora. W przypadku przekierowania Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności danego partnera biznesowego. W wyniku takiego przekierowania Administrator nie przetwarza Danych Osobowych Użytkownika, a podmiotem przetwarzającym będzie administrator strony, na którą Użytkownik został przekierowany, na warunkach określonych w jego polityce prywatności.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji. W przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych, Administrator dokona odpowiednich zmian niniejszej Polityki, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez skierowanie do nich wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji oraz poprzez komunikat wyświetlający się na Platformie oraz w Aplikacji.

Petsy

Warszawa
Nocleg dla psaHotel dla psaOpieka nad psemOpiekun dla psaWyprowadzanie psaSpacer z psem
O Petsy
Zapisz się do naszego newslettera

Dowiedz się ciekawych rzeczy o opiece i wychowaniu zwierząt domowych

EU Logo Big